BHAKTAMAR STOTRA IN ENGLISH PDF

BHAKTAMAR STOTRA IN ENGLISH PDF

The author of Bhaktamar stotra, Acharya Shri Mantunga was a missionary monk as well as After this the meaning of stanza is given in English and Hindi. The Bhaktamar Stotra. English translation: Rajib K. Doogar and Jayendra P. Vora . Bhaktamar Stotra Lyrics In English With Meanings bhaktamar Stotra in English with Meanings.

Author: Goltilar Kajizragore
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 16 July 2017
Pages: 312
PDF File Size: 9.87 Mb
ePub File Size: 13.97 Mb
ISBN: 903-8-95875-546-7
Downloads: 49895
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kegar

Transliteration bhakt a mara-pra n ata-maulima n i-prabh a n a – mudyotakam dalita-p a pa-tamovit a nam samyak pra n amya jina p a dayugam yug a d a – v a lambanam bhavajale patat a m jan a im a m 1 ya h sa n stuta h sakala-v a ng aya- tatva-bodh a – d -ud bh u ta- buddhipa t ubhi h suralokan a eenglish h stotrairjagattritaya chitta-harairudarai h sto sh ye kil a hamapi tam prathamam jinendram 2 buddhy a vin a api vibudh a rchita p a dap i th a stotum samudyata matirvigatatrapoaham b a lam vih a ya jalasa n sthitamindu bimba – manya h ka ichchhati jana h sahas a grah i tum 3 vaktum gu n a n gu n asamudra shash a nkk a nt a n kaste kshama h suragurupratimoapi buddhy a kalp a nta – k a l – pavanoddhata – nakrachakram ko v a tar i tumalamambunidhim bhuj a bhy a m 4.

Mandara — sundaranameru — suparijatasantanakadikusumotkara-vrishtiruddha Gandhodabindu — shubhamanda — marutprapata,divya divah patita te vachasam tatirva Bhaktamar Stotra of Acharya Manatunga. Yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavamnirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta Tavanta eva khalu teapyanavah prithivyamyatte samanamaparam na hi rupamasti Ud bhutabhishanajalodara — bharabhugnahshochyam dashamupagatashchyutajivitashah Tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha,martya bhavanti makaradhvajatulyarupah The brilliance of Thy Bhamandal bright Surpasses storta most resplendent of light Eclipses numberless suns without their heat Is cool and soothing like moon lit sweet.

Bhaktamar Stotra in English Lyrics | MP3/PDF Download

Uchchairashoka-tarusanshritamunmayukha-mabhati rupamamalam bhavato nitantam Spashtollasatkiranamasta-tamovitanambimbam raveriva payodhara parshvavarti O Lord, Thy halo dispels the darkness perpetual Of what use is then sun of usual and moonlight Of what use are bahktamar clouds full of rains When all the fields flow with ripe grains. Gunairnibaddham,bhaktya maya vividhavarnavichitrapushpam Dhatte jano ya iha kanthagatamajasram,tam manatungamavasha samupaiti atotra Gunairnibaddham,bhaktya maya vividhavarnavichitrapushpam Dhatte jano ya iha kanthagatamajasram,tam manatungamavasha samupaiti lakshmih 48 According to Hindu Mythology chanting of Bhaktamar Stotra regularly is the most powerful way to please Bhaktamar and get his blessing.

Bhavantareapi 21 Strinam shatani shatasho janayanti putrannanya sutam tvadupamam janani prasuta Sarva disho dadhati bhani sahastrarashmimprachyeva dig janayati sphuradanshujalam 22 Tvamamananti munayah paramam pumansa-madityavarnamamalam tamasah parastat Tvameva samyagupalabhya jayanti mrityumnanyah shivah shivapadasya munindra!

Jainism Update 6 January at Gambhirataravapurita — digvibhagas -trailokyaloka — shubhasangama bhutidakshah Saddharmarajajayaghoshana — ghoshakah san ,khe dundubhirdhvanati te yashasah pravadi With Thy grace, prayer I bhaktamwr Pleasant soothing to people’s mind When water drops on lotus flower Shine, it imparts of pearls kind. Innumerable stars in all directions appear It is only the East from which the sun does rise Numberless sons other mothers bear A son like Thee is Thy mother’s prize. Buddhya vinaapi vibudharchita bhaktammar samudyata matirvigatatrapoaham Balam vihaya jalasansthitamindu bimba -manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum 3.

  HOISCHEN TECHNISCHES ZEICHNEN PDF

Shlokas astam tava stavanamastasamasta – dosham tvatsankathaapi jagatam duritani hanti dure sahastrakiranah kurute prabhaiva padmakareshu jalajani vikashabhanji 9 natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanatha bhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah tulya bhavanti bhavato nanu tena kim va bhutyashritam ya iha natmasamam karoti 10 drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyam nanyatra toshamupayati janasya chakshuh pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhoh ksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet 11 yaih shantaragaruchibhih engpish nirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta tavanta eva khalu teapyanavah prithivyam yatte samanamaparam na hi rupamasti 12 What to say of Thy attributes glorious Mere mention destroys sins notorious Just as lotus flowers bloom with delight When falls on them remote sun’s light.

Fierce fire fanned sfotra ferocious gust Of wind violent as Dooms day motion lust Emitting white flames threatening to devour Whole of the universe in less than an hour Extinguishes and there appears a pool with lotus flowers The sttora of Thy name acts as pouring shower.

Bhaktamar Stotra in Sanskrit & English

Gyanam yatha tvayi vibhati kritavakashamnaivam tatha hariharadishu nayakeshu Tejah sphuranmanishu yati yatha mahatvamnaivam tu kacha — shakale kiranakuleapi Every stanza has four parts. Raktekshanam samadakokila — kanthanilam, krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam Akramati kramayugena nirastashankas -tvannama nagadamani hridi yasya punsah Shlokas ud bhutabhishanajalodara – bharabhugnah shochyam dashamupagatashchyutajivitashah tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha, martya bhavanti makaradhvajatulyarupah 45 apada – kanthamurushrrinkhala – veshtitanga, gadham brihannigadakotinighrishtajanghah tvannamamantramanisham manujah smarantah, sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti 46 mattadvipendra – mrigaraja englisu davanalahi sangrama – varidhi – mahodara-bandhanottham tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva, yastavakam stavamimam matimanadhite 47 stotrastrajam tava jinendra!

Thy letterless speech, the authority and exposition Clear to the Seekers of Dharma and liberation Exponent of the ingredients of true religion Understood by all in their own expression. The beauty of Thy face, O Lord, transcends that of moon Which sets, suffers, eclipse, disappears in the clouds soon Thou dispels delusion moon the darkness of night Thou illumines universe moon makes a planet bright.

Deities other envy Thy Omniscience Just snglish glass glaze diamond’s brilliance In them there is no such glorification It is matching the glass to diamond’s position Shlokas manye varam hari-haradaya eva drishta drishteshu yeshu hridayam tvayi toshameti kim vikshitena bhavata bhuvi yena nanyah kashchinmano harati natha!

Tubhyam namastribhuvanartiharaya natha tubhyam namah kshititalamalabhushanaya Tubhyam namastrijagatah parameshvaraya,tubhyam namo jina!

Resplendent like sun spotless, the Being Supreme Unaffected by delusion saints hold you in high esteem They conquer death on Thy realization Being the only sure way of securing salvation. Through sea where hordes of crocodiles abound And dreadful fire creates terror abound Thy devotee’s vessel tossed by turbulent waves Completes the voyage when indulgence Thy craves.

  DIZAJN AMBALAZE PDF

bhaktamar stotra

Tvamamananti munayah paramam pumansa-madityavarnamamalam tamasah parastat Tvameva samyagupalabhya jayanti mrityumnanyah shivah shivapadasya munindra!

This incident astounded the king Vridda Bhoj and he became a staunch devotee of the Acharya and Lord Adinath. Shivamarga-vidhervidhanat ,vyaktam tvameva bhagavan! Related Posts Stotra Navgrah Strotam. The beauty of Thy face, O Lord, transcends that of moon Which sets, suffers, eclipse, disappears in the clouds soon Thou dispels delusion moon the darkness of night Thou illumines universe moon makes a planet bright.

With words select and expressions deep I give Thine supreme attributes a peep Just as Shruti others sang Thy praise It was Indra and other celestials craze. This charming composition like rosary beautiful Containing expressions picked like flowers suitable Borne in one’s heart like garland round the neck Secures heavens and Moksha at Thy devotees back Like Stotr the author of the composition This contains Lord Jinendra’s attributes exposition.

Mattadvipendra — mrigaraja — davanalahisangrama — varidhi — mahodara-bandhanottham Tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,yastavakam stavamimam matimanadhite stotga Shlokas raktekshanam samadakokila – kanthanilam, krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam akramati kramayugena nirastashankas – tvannama nagadamani hridi yasya punsah 41 valgatturanga gajagarjita – bhimanada- majau balam balavatamapi bhupatinam!

Bhavodadhi shoshanaya 26 Ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais -tvam sanshrito niravakashataya munisha!

Shlokas vaktram kva te suranaroraganetrahari nihshesha – nirjita-jagat tritayopamanam bimbam kalanka-malinam kva nishakarasya yad vasare bhavati pandupalashakalpam 13 sampurnamannala – shashankakalakalap shubhra gunastribhuvanam tava langhayanti ye sanshritas -trijagadishvara nathamekam kastan bnaktamar sancharato yatheshtam 14 chitram kimatra yadi bbaktamar tridashanganabhir – nitam managapi mano na vikara – margam kalpantakalamaruta chalitachalena kim mandaradrishikhiram chalitam kadachit 15 nirdhumavartipavarjita – tailapurah kritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi gamyo na jatu marutam chalitachalanam dipoaparastvamasi nath jagatprakashah 16 Serenity of Thine face is matchless Is feast for mortals celestial sight Moon trying to vie with it, is helpless Spot it has bhqktamar obscurity in day light.

What to say of Thy attributes glorious Mere mention destroys sins notorious Just as lotus flowers bloom with delight When falls on them remote sun’s light. The Dundubhi, sounds directions pierce Proclaiming Thy victory over bigotries fierce Trumpeting the true religion’s eternal efficacy In bestowing on universe highest ecstasy.

Ocean limitless of englush attributes Even Brahaspati is unable to pay tributes Which creature can swim the ocean Disturbed by Dooms day violent motion. Tvatsanstavena bhavasantati — sannibaddhampapam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam Akranta — lokamalinilamasheshamashusuryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram 7.